Ogólne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.

FELDER Group Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43
44-240 Żory

1. Ustalenia podstawowe
1.1 Ogólne Warunki Umowy Felder Group Polska Sp. z o.o. (*OWU*) są integralną częścią wszystkich ofert handlowych, umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów zawieranych przez Felder Group Polska Sp. z o., w szczególności umów konserwacji i umów serwisowych. Uregulowania odmienne do postanowień OWU wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez Felder Group Polska Sp. z o.o. i Kupującego.
1.2 W przypadku istniejących stałych kontaktów handlowych OWU obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży, dostawy, umów konserwacji i umów serwisowych oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej.
1.3 OWU dostarczane są Kupującemu na piśmie w szczególności wraz z ofertą handlową, umową lub fakturą. Z chwilą doręczenia OWU ich treść staje się obowiązującą regulacją prawną pomiędzy Stronami. Kupujący składając zamówienie, zlecenie lub zawierając umowę sprzedaży wyraża zgodę na włączenie OWU do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez kupującego następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania Kupującego wynika, iż się z nimi zapoznał.
1.4 Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWU stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną.
1.5 Jeżeli poszczególne postanowienie OWU są lub będą nieważne lub bezskuteczne to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWU.
1.6 Użyte w niniejszych OWU Felder Group Polska Sp. z o.o. określenie mają następujące znaczenie.
a) Przez skrót „OWU” rozumie się Ogólne Warunki Umowy Felder Group Polska Sp. z o.o.
b) Przez "Kupującego" rozumie się adresata oferty handlowej zamawiającego, zleceniodawcę, autoryzowanego sprzedawcę lub inną osobę prowadzącą działalność gospodarczą na własny rozrachunek będącą stroną stosunków prawnych z Felder Group Polska Sp. z o.o.
c) Przez "Konsumenta" rozumie się adresata oferty handlowej zamawiającego, zleceniodawcę lub inną osobę, nie prowadzącą działalności gospodarczej będącą stroną stosunków prawnych z Felder Group Polska Sp. z o.o.
d) Przez „Felder” rozumie się FELDER GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żorach, 44-240, al. Jana Pawła II 43, zarejestrowaną w SĄDZIE REJONOWYM W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPIS POD NUMEREM KRS: 0000173825, Kapitał zakładowy 50 000,- PLN

2. Zawarcie umowy, przedmiot umowy, zakres dostawy
2.1 Wraz z zamówieniem towaru w postaci złożenia własnoręcznego podpisu na formularzu zamówienia lub oferty, Kupujący oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony towar. Przyjęcie zamówienia przez Felder nastąpi w ciągu dwóch tygodni poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia lub realizację zamówienia z zachowaniem terminu nadania przesyłki.
2.2 Zawarcie umowy z Felder następuje z chwilą potwierdzenia przez Felder prawidłowo złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem, że Felder po złożeniu zamówienia przez kupującego ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.
2.3 Kupujący odpowiada za prawidłowość danych podanych na zamówieniu, zaleceniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towarów dostarczonego zgodnie z jego zamówieniem.
2.4 Miejscem spełnienia świadczenia Felder jest siedziba Felder lub wskazane w zamówieniu miejsce dostawy towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5 Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry technicznie pisemnie potwierdzone przez Felder w umowie.
2.6 Felder zastrzega jednocześnie możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru, wynikających z modernizacji i postępu technicznego o ile towar pomimo zmian nie zmienia swojego charakteru i właściwości technicznych i dostarczenie takiego towaru nie stoi w sprzeczności z istotnym interesem Kupującego.
2.7 Felder zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne są poufne i nie mogą być przez Kupującego udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia Felder do wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie umowy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2.8 Brak pisemnego potwierdzenia przez Felder nie wywołuje żadnych skutków prawnych; w szczególności po stronie Kupującego nie powstaje żadne roszczenie związane z nie zawarciem umowy.
2.9 Felder dostarczy zamówiony towar zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Maszynowej Unii Europejskiej i normami harmonizującymi. W wypadku wymagań Kupującego wykraczających poza w/w normy muszą one zostać przedstawione Felder i pisemnie określone w zamówieniu.

3. Termin dostawy, realizacji.
3.1 W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako zobowiązanie się Felder do wydania towaru Kupującemu w miejscu wskazanym w zamówieniu, w okresie wskazanych tygodni lub miesięcy, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem nadesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zamówienie, jednak nie wcześniej niż w dniu dostarczenia przez Kupującego wszystkich wymaganych dokumentów oraz uznania na rachunku bankowym Felder kwoty uzgodnionej zaliczki. Bieg terminu dostawy nie może się także rozpocząć przed ustaleniem wszystkich warunków technicznych związanych z zamówieniem. W przypadku niewypełnienia w odpowiednim czasie któregokolwiek z powyższych obowiązków termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
3.2 W razie żądania Kupującego dokonania zmian w zamówionym towarze, takie żądanie traktuje się jak złożenie nowego zamówienia. Nowe zamówienie zostanie uwzględnione, jeśli Felder uzna jego wykonanie za możliwe: w takim przypadku ustalony w pierwotnym zamówieniu termin dostawy nie wiąże Felder i może zostać wyznaczony nowy termin dostawy. W wypadku, kiedy żądane zmiany zamówienia zostaną uznane za niemożliwe do wykonania wiążącym obie strony jest pierwotne zamówienie.
3.3 Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływu na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców Felder lub terminowe wykonanie zobowiązania przez Felder jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności Felder może się także powoływać podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach Felder niezwłocznie poinformuje Kupującego.
3.4 Jeżeli spełnienie świadczenia z powodu wystąpienia opisanych powyżej nieprzewidzianych okoliczności pociągałoby za sobą poniesione przez Felder znacznej szkody, bądź też wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami, Felder zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
3.5 Felder zastrzega sobie prawo do świadczenia częściowego. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być rozliczana osobno.
3.6 W przypadku opóźnienia w odbiorze przez Kupującego przedmiotu umowy Felder jest uprawniony do naliczania opłat tytułem przechowania towarów w wysokości 20,- PLN netto tygodniowo za każde rozpoczęte 100 kg ciężaru towaru, licząc od dnia przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie FELDER. Po upływie 3 tygodni od momentu przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie Felder i nie wywiązaniu się z warunków umowy przez Kupującego Felder ma prawo dalszego odsprzedania towaru, nowy termin realizacji zostanie przekazany Kupującemu na nowych warunkach ustalonych przez Felder.
3.7 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, a w szczególności anulowania zamówienia, odmowy odebrania towaru, odmowy podpisania umowy kredytowej, odmowy zapłaty przedpłaty, odmowy dostarczenia żądanych dokumentów Felder otrzyma od Kupującego na poczet pokrycia kosztów realizacji zamówienia karę umowną w wysokości, co najmniej 25% wartości umowy.
3.8 W wypadku instalacji towaru przez serwis Felder, strony uzgodnią odpowiedni termin instalacji uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe Felder nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie od daty otrzymania towaru przez Kupującego w miejscu instalacji. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi Felder w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych. W wypadku niemożliwości instalacji towaru w ustalonym terminie ze względu na nie spełnianie warunków instalacji zawartych w instrukcji obsługi, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów.
3.9 W przypadku zwłoki w wykonaniu świadczenia przez Felder Kupujący jest uprawniony do otrzymania przez Felder zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 0,5% wartości niedostarczonych towarów, za każdy zakończony tydzień zwłoki. Suma tego odszkodowania nie może przekroczyć 5% wartości niedostarczonego towaru.

4. Ceny, warunki płatności, płatność ratalna.
4.1 Ceny podane przez Felder ustalone są w walucie PLN odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru oraz nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowania, kosztów transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, chyba, że odrębne pisemne potwierdzenia Felder postanawiają inaczej.
4.2 W wypadku transakcji ustalonej w walucie EUR, Felder zafakturuje sprzedaż w walucie PLN po kursie EUR podanym na fakturze, kurs ten jest średnim kursem NBP z dnia fakturowania. Wymagalność należności w walucie PLN jest natychmiastowa w momencie wykonania usługi lub przekazania towaru.
4.3 W stosunku do Kupujących, którzy po raz pierwszy składają zamówienia na towary Felder lub zamówienie przekracza kwotę 1500,- PLN netto Felder zastrzega sobie prawo żądać od Kupującego zaliczki lub/i innego zabezpieczenia wykonania umowy ( np. żądać od Kupującego wystawienia i złożenia weksla in blanco ) oraz dostarczenia kopii dokumentów rejestracyjnych działalność, NIP, REGON.
4.4 W wypadku transakcji z odroczonym terminem płatności Kupujący jest zobowiązany zawrzeć umowę kredytową przedstawioną przez Felder na warunkach ustalonych przez Felder. Odmowa podpisania umowy kredytowej powoduje natychmiastową wymagalność całej należności w dniu potwierdzenia gotowości wykonania zamówienia przez Felder.
4.5 Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Felder lub wpłaty gotówkowej w kasie Felder potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem.
4.6 W wypadku zalegania przez Kupującego z płatnościami na rzecz Felder Kupujący pokryje koszty upomnienia oraz odsetki za zwłokę w następującej wysokości:
- odsetki karne w wysokości 0.05% dziennie licząc od dnia wymagalności
- 10,- PLN kosztów 1. upomnienia w terminie 5 dni licząc od dnia wymagalności
- 10,- PLN kosztów 2. upomnienia w terminie 15 dni licząc od dnia wymagalności
- 120,- PLN kosztów zastępstwa adwokackiego w terminie 30 dni od dnia wymagalności
- wszystkich kosztów zastępstwa adwokackiego, kosztów sądowych oraz komorniczych w terminie 60 dni od dnia wymagalności.

5. Warunki gwarancji i reklamacje.
Obowiązują krajowe, ustawowe warunki rękojmi z zachowaniem poniższych postanowień:
Okres objęty rękojmią rozpoczyna się z dniem przekazania produktu i trwa 12 miesięcy.
5.1 Felder ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo - produkcyjne dotyczące dostarczonego towaru, pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem. Felder uzupełni wszystkie braki i usunie wady na swój koszt.
5.2 Naprawy gwarancyjne są wykonywane całkowicie nieodpłatnie.
5.3 Podstawą roszczeń gwarancji jest oryginalna faktura i karta lub książka gwarancyjna wystawiona przez Felder oraz zapłata całej kwoty faktury lub nie zaleganie z płatnościami w stosunku do Felder przez Kupującego.
5.4 Gwarancją objęte są wyłącznie towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi z zachowaniem następujący punktów:
- zapoznanie i zachowywanie wytycznych zawartych w instrukcji obsługi
- zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu
- zapewnienie odpowiednich warunków ustawienia oraz miejsca użytkowania obrabiarki (np. temperatura pomieszczenia)
- użytkowanie obrabiarki z odpowiednim odciągiem wiórów i automatyką włączania odciągu
- podłączenie obrabiarki przez uprawnianego elektryka z odpowiednim zabezpieczeniem i instalacją elektryczną
- dokonanie pielęgnacji i konserwacji z zachowaniem terminów przeglądów technicznych
5.5 Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:
- usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
- usterki wynikające z niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek.
- usterki wynikające z błędnego montażu lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie.
- wszelkie usterki powstałe na wskutek uszkodzeń mechanicznych
- zerwanie plomby gwarancyjnej na elektrycznej skrzynce przyłączeniowej
- uszkodzenia powstałe na wskutek wszelkiego rodzaju zabrudzeń
- zużycie w wyglądzie wynikające z bieżącego użytkowania
- precyzji działania, jeżeli obrabiarka nie została uruchomiona przez serwis Felder
5.6 Wszelkie naprawy, udoskonalenia i inne zmiany mające wpływ na pracę towaru zakupionego w Felder przeprowadzone bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Kupującego nie są objęte odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne podzespoły i części towarów.
5.7 Kupujący jest obowiązany zbadać dostarczone towary w chwili ich wydania przez Felder. Wady widoczne i oczywiste Kupujący powinien zgłaszać na piśmie niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 5 dni od wydania towaru, wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru niż określono w zamówieniu lub umowie. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
5.8 W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wady. Dla wykonania powyższego obowiązku strony uzgodnią odpowiedni termin, uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe Felder. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi Felder w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych.
5.9 Felder ma prawo wyboru rodzaju odszkodowania w ramach gwarancji (naprawa, wymiana, obniżka ceny), czy wady towaru będą usunięte u Kupującego czy też towar powinien być dostarczony do miejsca wskazanego przez Felder na koszt Kupującego.
5.10 Poza roszczeniami określonymi w OWU Kupujący jest uprawniony do żądania wymiany na nowy wolny od wad towar, jeżeli był już naprawiany trzykrotnie, a wada dotyczy tego samego elementu, jest istotna i nie można jej usunąć.
5.11 Zgłaszanie reklamacji dokonuję się tylko w formie pisemnej z podaniem numeru obrabiarki oraz dokładnym opisem usterki, a terminem przyjęcia reklamacji jest data stempla pocztowego, czas nadania faksu lub wysłania poczty elektronicznej.
5.12 Odpowiedzialność Felder z tytułu zawartych umów jest ograniczona wyłącznie do roszczeń określonych w niniejszych OWU. Kupującemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, w tym też nie może dochodzić odpowiedzialności za szkody pośrednie następcze.
5.13 Jeżeli pomimo wykrycia wady towaru jest on nadal użytkowany, Felder odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną.
5.14 Felder zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamian technicznych służących polepszeniu właściwości towaru.
5.15 Kupujący nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.
5.16 Poza ustawowym warunkami gwarancji Felder udziela dodatkowej gwarancji producenta na warunkach zawartych w instrukcji obsługi. Okres trwania dodatkowej gwarancji wynosi: 3 lata na części zamienne, 6 lat na poprawność działania stołu formatowego dla produktów marki FELDER oraz FORMAT-4, wyłączone z dodatkowej gwarancji są produkty marki HAMMER, wszystkie okleiniarki, szlifierki szerokotaśmowe oraz centra sterowane numerycznie CNC. Warunkiem otrzymania niniejszej gwarancji jest posiadanie certyfikatu producenta, który otrzymuje się w wypadku uruchomienia obrabiarki przez serwis Felder oraz wysłania prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej na adres: FELDER KG, KR-Felderstrasse 1, A-6060 Hall in Tirol, Austria w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W ramach dodatkowej gwarancji Felder pokrywa koszt materiałów, a koszty robocizny oraz dojazdu serwisu Felder pokrywa Kupujący. Wyłączone z dodatkowej gwarancji są materiały eksploatacyjne, jak również elementy z tworzyw sztucznych, łożyska, elementy zębate, paski, zębatki, itp.

6. Zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej.
6.1 Felder zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do chwili zapłaty przez Kupującego pełnej ceny wszystkich towarów.
6.2 W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego Felder ma prawo na koszt Kupującego żądać chwilowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Niniejszego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia od umowy.
6.3 Zastrzeżenie prawa własności sprzedanych towarów jest skuteczne względem wierzycieli Kupującego, jeżeli ma formę pisemną z datą pewną.
6.4 Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz Felder. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Felder w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie.
6.5 Kupujący nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących od Felder na rzecz osób trzecich.
6.6 Kupujący z chwilą zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z OWU ceduje na Felder wszelkie wierzytelności i prawa wynikające ze sprzedaży zastrzeżonego towaru.

7. Miejsce wykonania, właściwość sądów.
7.1 Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie.
7.2 Jeżeli umowa niniejsza została zawarta między Przedsiębiorcami, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rybniku względnie Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Gliwicach - a to z uwagi na wartość przedmiotu sporu.
7.3 Jeżeli umowa niniejsza została zawarta z osobą nie będącą Przedsiębiorcą, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.

Informacje odnośnie rozstrzygania sporów online:
Komisja Europejska pod poniższym linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS). Zakładamy, że w każdym wypadku, wspólnie z naszymi klientami możemy osiągnąć, zadowalające obie strony, rozwiązanie. Stąd też oraz ze względu na to, że nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procesie roztrzygania sporów online, nie będziemy w nich uczestniczyć. Prosimy o kontakt z nami wykorzystując podane dane kontaktowe, a my niezwłocznie skontakujemy się z Państwem.